Terugblik ALV

Het begint bijna te wennen, een ALV die deels online gehouden wordt. Ook op zaterdag 19 juni keken tientallen tuinders vanuit hun (tuin)huis mee met de mensen die zich in de kantine verzameld hadden. Op de agenda stond een aantal grote onderwerpen, maar dat de vergadering zou uitmonden in een heuse marathonsessie, had niemand voorzien.

Voorzitter van de vereniging Frank Schurink opent de vergadering met een minuut stilte voor de tuinders die afgelopen periode overleden zijn. Een daarvan is Piet Sonders, die jarenlang voorzitter was en van wie Frank de voorzittershamer overnam. Daarna schetst hij de situatie waar we nu inzitten: volkstuinen zijn immens populair, maar staan ook onder druk door bouwplannen van de gemeente. De pizza-avonden krijgen dit seizoen een vervolg, er wordt een muurkrant voor in de abri ontwikkeld en tuinders met (ver)bouwplannen wordt op het hart gedrukt even langs de bouwcommissie te gaan om te kijken of plannen haalbaar zijn.

‘We doen ertoe’
Omdat het bestuur van Eigen Hof overweegt aan te sluiten bij de AVVN, de organisatie die ‘samen landelijk tuinieren’ bevordert, schuift vicevoorzitter van die club, Hans van Leeuwen aan. Hij doet uit de doeken wat de AVVN kan betekenen voor Eigen Hof. De moraal van zijn verhaal: wij, de volkstuinders, doen ertoe. Met alle kennis en kunde die de AVVN in huis heeft, kunnen onze belangen behartigd worden. Na een korte discussie volgt stemming, de meerderheid van onze tuinders is akkoord met het lidmaatschap.

Vervolgens wordt ook de jaarrekening goedgekeurd, met complimenten van de kascommissie aan scheidend penningmeester Victoria Wissing. Naar een opvolger wordt nog gezocht, maar een tweede penningmeester wordt al gekozen, deze taak neemt Leon Meulemans vanaf nu op zich. Tuinder Floris de Haas wordt met gekozen tot bestuurslid Beheer. Ook volgende stemrondes leiden tot eensluidend resultaat. Zo gaan de leden akkoord met het ruimhartiger omgaan met de reservering voor onderhoud aan het netwerk. Dit geld kan nu voor zowel het elektriciteits- als het waternetwerk worden ingezet. Ook het nieuwe huishoudelijk reglement kan op goedkeuring van de vereniging rekenen.

Verbouwplannen kantine
Maar wie denkt dat het na drie uur vergaderen klaar is, heeft buiten agendapunt 15, ‘voorstel renovatie clubgebouw’ gerekend. In een eerdere onlinesessie lichtten de ontwerpers hun plannen al toe, maar ook nu ontstaat een stevige discussie over nut en noodzaak van zo’n ingrijpende verbouwing aan kantine en terras.

Het bestuur besluit om de stemming over het voorstel te verplaatsen naar de ALV van 25 september, en om voorafgaand daaraan, op 1 september een informatieavond te organiseren in het clubgebouw (voor zover Coronamaatregelen dat mogelijk maken). 

 

Scroll naar boven