AED

Eigen Hof heeft twee AED apparaten. Een AED (automatische elektrische defibrillator) wordt gebruikt bij hartstilstand. Van 15 maart tot 15 oktober hangt er een AED op tuin 103 en een in de kantine van het verenigingsgebouw.

Er zijn verschillende tuinders die een opleiding hebben gevolgd voor het bedienen van de AED. De namen en telefoonnummers van deze tuinders kunt u vinden in de abri en in het mededelingenbord bij de achteringang. Zoek uit welke tuinder zich het dichtst bij uw tuin bevindt, dan kunt u snel reageren in geval van nood.

AED


elekticiteit

Elekticiteit

Bij storing of kortsluiting van uw elektriciteit en/of het uitslaan van de meter in de elektriciteitskasten op het pad, kunt u tuinders met een sleutel van die kasten vragen om hulp. In de abri kunt u lezen welke tuinders dat zijn. Bij ernstige storingen moet u direct contact opnemen met het bestuur, ga niet zelf proberen om de storing om te heffen.
De elektriciteitskabels zitten in de grond, in het gedeelte tussen de beschoeiing langs de slootkant en de achterkant van uw tuinhuisje.

Het is ten strengste verboden om in dit gedeelte schuttingen/palen of ander materiaal aan te leggen, om te voorkomen dat de kabels beschadigd worden. Omdat bij vele tuinhuisjes de kabels niet zo diep liggen is diep spitten in dit gedeelte een levens- gevaarlijke handeling!!
Dit gedeelte (80 cm) moet vrij blijven van hoge beplanting en of tegels, dit stukje is niet van uzelf maar van de Gemeente. Het onderhouden er van is wel uw verantwoordelijkheid.


Wat te doen bij inbraak

Eerst de politie bellen op (geen spoed, wel politie) 0900-0235. Wanneer zij aangeven dat zij niet komen, dit in het proces-verbaal op laten nemen. Aangifte kunt u gaan doen bij ieder politiebureau of per internet, bij deze aangifte vermelden dat u verzekerd bent. Doe pas aangifte wanneer u zeker weet wat er gestolen is. U kunt rustig een dag wachten, ieder artikel dat gestolen is moet in het proces-verbaal vermeld staan, verder moet er in dit verbaal de schade vermeld staan. U krijgt van deze aangifte een afschrift, vraag ook om een goederenlijst van de gestolen spullen, deze is nodig voor de verzekering.

Met dit afschrift komt u naar de bestuurskamer waar u een schadeformulier krijgt in te vullen. Vergeet hierop vooral niet uw tuinnummer alsmede uw giro– en telefoonnummer te vermelden.
De vereniging draagt zorg voor verzending van deze papieren. Na verloop van tijd (dit kan soms lang duren, twee maanden zijn geen uitzondering) krijgt de penning- meester het schadebedrag uitgekeerd, die het op zijn beurt weer aan u zal overmaken.


Verzekeringen

Brand/storm/vliegtuigschade
De tuinhuisjes zijn collectief verzekerd tegen de risico’s brand/storm/vliegtuigschade bij Zicht bv. Onder deze verzekering (per tuinnummer) vallen de opstallen: huisje, schuur en eventuele kas en ook de inboedel/tuininventaris hierin.

De verzekerde som bestaat uit de herbouwwaarde van deze opstallen en daarbij opgeteld de nieuwwaarde van wat zich in de opstallen bevindt.

Bij schade wordt gecontroleerd of het verzekerde bedrag toereikend is. Het is daarom heel belangrijk regelmatig de verzekerde som op juistheid te controleren, mede omdat het bedrag niet is geïndexeerd.

Bij een te lage verzekerde som wordt bij schade onderverzekering toegepast. Dit betekent dat de schade niet geheel kan worden vergoed. De formule die hiervoor wordt gehanteerd is verzekerde som x de schade : werkelijke waarde (eventueel -/- eigen risico).

Bij stormschade is een eigen risico van toepassing van 2 o/oo van de verzekerde som met een minimum van € 227,= en een maximum van € 454,= per gebeurtenis.

Inbraak
De verzekering kan worden uitgebreid met een inbraakdekking. Deze dekking is op basis van premier risque wat betekent dat niet de volle waarde hoeft te worden verzekerd. Eventuele inbraakschade (diefstal van goederen uit het huisje met sporen van braak) wordt vergoed tot maximaal de verzekerde som en tot maximaal de geleden schade.
Iedere eigenaar kan zelf besluiten dit risico wel of niet mee te verzekeren. Minimum te verzekeren som is € 908,= en maximum is € 4.538,=
Uitgesloten zijn: rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden, foto-en filmapparatuur.
Gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april tevens audio-visuele- en computerapparatuur
met toebehoren.
Er is geen eigen risico.

Glas tuinhuis
Ook kan glasschade aan het tuinhuis en de eventuele schuur worden meeverzekerd (een eventueel aanwezige kas valt hier niet onder). Hierop is verzekerd breuk van glas in ramen en deuren dienende tot lichtdoorlating.
Er is geen eigen risico.

Glas broeikas
Glasschade aan de broeikas (geen platglas) kan worden meeverzekerd, maar alleen in combinatie met een verzekerd tuinhuis.
Er is geen eigen risico.

Algemeen

  • Uitsluitend aangebouwde opbergkisten (aan de huisjes vast) vallen onder de dekking van de polis. Voor wat betreft de inbraakdekking dienen deze deugdelijk afgesloten te zijn.
  • Opstallen die in slechte staat verkeren zijn niet acceptabel voor de verzekering.
  • Zonnepanelen, bevestigd op het dak van het tuinhuis (niet op palen e.d.) zijn meeverzekerd tegen
    diefstal, mits geplaatst volgens voorschrift van de leverancier. Foto’s worden opgevraagd van hoe de panelen bevestigd waren.
  • Buiten het tuinseizoen bij voorkeur verwijderen en thuis opslaan (indien mogelijk) evenals omvormers/accu’s etc.
  • Diefstal van (koperen) leidingen, geisers etc. aan de buitenzijde van het huisje is niet verzekerd als er ten opzichte van het huisje niet is ingebroken.

Als gedurende het verzekeringsjaar een broeikas wordt meeverzekerd tegen glasschade dan wordt hiervoor aanvullende premie berekend door middel van afgifte van een polisblad met poliskosten.
Overige wijzingen worden tijdens het verzekeringsjaar niet berekend. Dit geldt ook voor verlagingen en opzeggingen. M.a.w. opzeggen kan alleen per premievervaldatum en moet uiterlijk 1 maand ervoor bij Zicht bekend zijn.
Wijzigingen kunnen op elk moment via het bestuur aan ons worden doorgegeven d.m.v. een opgaveformulier.

Enkele tips en advies

Maak het inbrekers onaantrekkelijk door alle waardevolle en diefstalgevoelige goederen mee naar huis te nemen.
Dit geldt ook voor zonnepanelen. Als dit enigszins kan vragen wij u de panelen buiten het tuinseizoen mee naar huis te nemen en daar op te slaan.

Laat gordijnen open en laat zien dat er niets te halen valt. Laat geen lucifers, aanstekers of dergelijke achter.

Controleer bij het verlaten of alle ramen en deuren goed zijn afgesloten (ook bovenlichtjes).

Op de deuren bij voorkeur secustrips en dievenklauwen aanbrengen.

De laatste jaren worden (landelijk) veel koperen leidingen etc. ontvreemd of vernield.
Mogelijk bent u hier zelf ook wel slachtoffer van geweest.
Koperdiefstal gaat vaak gepaard met grof geweld en herstel kost veel tijd en geld. Dit is op zich al vervelend en al helemaal als de verzekering geen dekking biedt omdat de daders het huisje niet hebben opengebroken en dus niet binnen zijn geweest.
Door het vervangen van koperen leidingen door kunststofleidingen, zoals tyleenslangen (en hulpstukken) wordt een bezoek door ongewensten op dit punt minder aantrekkelijk.
Dit materiaal is voor hen niet de moeite waard.
Door het nemen van een aantal maatregelen kunnen we proberen het risico verzekerbaar en uw verblijf aangenaam te houden.