Tuin en algemeen werk

Onder algemeen werk wordt verstaan alle werkzaamheden die voor het onderhoud van het tuincomplex en de gebouwen van onze vereniging nodig zijn. Ieder lid is verplicht zowel binnen als buiten het tuinseizoen algemeen werk te verrichten van minimaal 16 uur per jaar nl. 8 beurten van 2 uur.
Ontheffing kan alleen door het bestuur gegeven worden. Wanneer een lid geen deel neemt aan het algemeen werk of het de aantal verplichte werkuren niet verricht, wordt door het bestuur een boete van € 25,- voor de eerste gemiste werkbeurt opgelegd en € 50,- voor iedere volgende gemiste werkbeurt. U vindt deze bedragen terug op uw jaarrekening. Dit ontslaat u niet van de plicht om de werkbeurten alsnog in te halen tijdens het lopende seizoen.
Het bestuur van de tuinvereniging draagt er zorg voor dat voor het algemene werk een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten. De tuinvereniging is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan bij de uitvoering van algemeen werk wanneer en voor zover de werkzaamheden rechtmatig zijn opgedragen of uitgevoerd. E-mail: aw@vtv-eigenhof.nl

Tuinkeuring

Twee maal per jaar worden alle tuinen gekeurd.
De keuringscommissie laat bij de keuring een formulier achter met de daarop vermelde bevindingen.
Bij slecht onderhouden tuinen zal het bestuur u schriftelijk en/of mondeling aanspreken op uw onderhoudsplicht. (zie bijlage 3).
E-mail: tuinkeurders@vtv-eigenhof.nl

Taxatie

Deze commissie stelt het taxatiebedrag bij de verkoop van een tuinhuisje vast aan de hand van vastgestelde normen.
De taxatie geschiedt door ten minste twee leden van de commissie. Zij adviseren en rapporteren het bestuur met betrekking tot taxaties en het vaststellen van de grenzen tussen de tuinen. (zie bijlage 5)

Nota bene: de taxatiewaarde is geen bindende verkoopprijs. Het taxatierapport is slechts bedoeld als hulpmiddel bij de prijsonderhandelingen tussen verkoper en koper. Aan de taxatiewaarde kunnen ook geen rechten of garanties worden ontleend.

Inkoop en openingstijden

Gevestigd aan de achterzijde van ons clubgebouw. In de winkel wordt van alles verkocht wat u nodig heeft voor uw tuin tegen lage prijzen, zoals zaden en gereedschappen. U kunt er uw bouwmaterialen bestellen, zoals hout, cement en zand, terwijl butagas, petroleum, potgrond, etc. ook tot het assortiment behoren. Bestelde goederen moeten vooraf betaald worden. Het bestellen en storten van grote hoeveelheden grond of zand op het parkeerterrein is voor eigen risico.

Openingstijden: in april t/m augustus zaterdags van 10.00 tot 12.00 uur September en oktober 11.00 tot 12.00 uur November, december en januari is de inkoop gesloten. Februari t/m maart van 11.00 tot 12.00 uur. (zie verdere aankondigingen bij de inkooploods en in de Abri).

Tentoonstelling

Ieder jaar organiseert Eigen Hof een tentoonstelling van de door de leden gekweekte producten. Deze tentoonstelling, meestal gehouden in het laatste weekeinde van augustus of het eerste weekeinde van september, is het visitekaartje van Eigen Hof. Informatie over de tentoonstelling wordt in de Abri opgehangen.

Kascontrole

De kascommissie bestaat uit drie leden die voor u toezicht houden op de geldmiddelen van onze vereniging en de jaarstukken controleren.

Om de drie jaar worden in de Algemene Ledenvergadering nieuwe leden gevraagd zitting te nemen in deze commissie.

Keuken/kantine en opdeningstijden

Het hele jaar door op zaterdag van 09.00 tot tot 13.00 uur wordt de keuken bemand door vrijwilligers die de keuken openhouden, uw kopje kof e serveren en lekkere hapjes voor kleine prijzen klaarmaken.
Ook staan zij paraat bij activiteiten of gezellige avonden. E-mail: keuken@vtv-eigenhof.nl

Verenigingsactiviteiten

Er vinden regelmatig activiteiten plaats in het clubgebouw, zoals dansles, darten, bingo etc. Mededelingen hierover kunt u lezen in het tuinorgaan Groot Hoefblad en in de Abri.

Kidsclub

Info over kidsclub.
Lees hier alles over de Kidsclub.
E-mail: jeugd@vtv-eigenhof.nl 

Groot Hoefblad

Eigen Hof publiceert een tuinorgaan, Groot Hoefblad, waar alle leden van de vereniging hun mooiste pennevruchten voor kunnen aanleveren. E-mail: redactie@vtv-eigenhof.nl