Algemene ledenvergadering

Zaterdag 19 november 13.00 uur houden we in het clubgebouw de Algemene Ledenvergadering (ALV). Agenda volgt later.

Algemene Ledenvergadering

Notulen ALV 250622 def

Agenda en stukken voor ALV 25 juni 2022 aanvang 13.00u. in clubgebouw (geen digitale deelname)

1. Opening en vaststellen agenda
2. Moment stilte
3. Vaststellen notulen ALV 25 september 2021 VTV Eigen Hof Algemene Leden vergadering 250921 061021
4. Stemcommissie kiezen
5. Rondje actualiteiten door voorzitter Eigen Hof
6. Financiën: jaarrekening 2021 (Bijlage 2, volgt nog)
7. Verslag van kascommissie
8. Financiën: begroting 2022 (Bijlage 3, volgt nog)

9. Bezwaar tuinlid Erik Brukx n.a.v. tuinontzegging
Om een oordeel te vormen over de genomen stappen ziet u hieronder drie documenten die met goedkeuring van de tuinder zijn toegevoegd bij dit agendapunt.

10. Stemming over bestuursbesluit tuinontzegging
11. Vooruitblik ALV november 2022
12. Rondvraag
13. Uitslag stemming

 

Bijlage ter informatie: Einde experiment beheerders
Bijlage Machtigingsformulier juni 2022

 

Scroll naar top